ทุกการให้เป็นไปได้
ที่ iRedcross
เลือก ”การให้” ในแบบที่คุณชื่นชอบ
ผ่านแพลตฟอร์ม "การให้" ที่ยั่งยืนของสภากาชาดไทยผ่านช่องทางดิจิทัล
พื้นที่การบริจาคเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือของสภากาชาดไทย
ตามภารกิจทั้ง 4 ด้าน
บริจาค
บริจาคเพื่อสนับสนุน
งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยอดบริจาคทั้งหมด
0