ร่วมบริจาคกับสภากาชาดไทย
สภากาชาดไทย เป็นองค์กรการกุศลระดับชาติดำเนินการเพื่อมนุษยธรรมตามหลักกาชาดสากล
มีคติทัศน์ คือ การบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย เพื่อประโยชน์สุขและเป็นที่พึ่งของประชาชน โดยมีภารกิจ 4 ด้าน คือ การบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย การบริการโลหิต และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ยอดบริจาคทั้งหมด
คลิกเพื่อเลือกบริจาคตามภารกิจของสภากาชาดไทย