i คือ เราทุกคน
ที่จะมีบทบาทกับศักราชใหม่แห่งการให้ที่ยั่งยืนของสภากาชาดไทยผ่านช่องทางดิจิทัล
iRedcross คือหนึ่งใน Platform ของสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทย ที่ดำเนินการเพื่อระดมทุนหารายได้สนับสนุนภารกิจหลักในการบรรเทาทุกข์บํารุงสุข บําบัดโรคกําจัดภัย และเป็นที่พึ่งของประชาชน โดยเป็นพื้นที่บูรณาการ "การให้" ไว้หลากหลายรูปแบบ ถือเป็นจุดเริ่มต้นศักราชใหม่เพื่อสร้างนวัตกรรมการให้ที่ยั่งยืนผ่านช่องทางดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นการบริจาค การจัดกิจกรรมเพื่อระดมทุนที่ไม่มีข้อจำกัด เพราะทุกการให้เป็นไปได้
โดยสะท้อนความเป็น iRedCross ผ่าน 4i คือ
Inspiration
พื้นที่สร้างแรงบันดาลใจ
Integration
พื้นที่บูรณาการทุกการหารายได้
Innovation
พื้นที่สร้างนวัตกรรมหารายได้
Ideation
พื้นที่สร้างสรรค์แนวคิดใหม่เพื่อสังคม