Q: สามารถขอคืนสินค้าได้อย่างไร?

คุณสามารถขอคืนสินค้าได้ กรณีสินค้าที่ได้รับมีปัญหา หรือไม่ต้องกับที่ระบุไว้ โดยในการ คืนสินค้าต้องยื่นคำ ร้องไปยังร้านค้า โดยเข้าไปที่ตุ๊กตาด้านขวาบนของระบบ กดเมนู “คำสั่งซื้อสินค้า” ตรวจสอบรายการที่ต้องการขอคืน กด “ขอคืนเงิน /คืนสินค้า” เพื่อส่งคำร้อง โดยลูกค้าสามารถแจ้งรายละเอียด พร้อมแนบภาพประกอบให้ร้านค้าพิจารณา

เมื่อร้านค้าได้รับคำร้อง ร้านค้าจะพิจารณาให้คืน หรือไม่ให้คืน ตามความเหมาะสม ทั้งนี้กรณีร้านค้าให้คืนสินค้า ผู้ซื้อจะต้องจัดส่งสินค้าที่ต้องการขอคืนกลับมาให้ทางร้านค้า กรอกเลขพัสดุในระบบ และให้ข้อมูลบัญชีเพื่อรับเงินคืน