Q: จองคิวแทนกันได้หรือไม่?

สามารถจองคิวดูดวงแทนกันได้แล้ว โดยสามารถกรอกข้อมูลผู้ที่ต้องการเข้าใช้งานตามฟอร์มที่ขึ้นอยู่ตอนจ่ายเงิน แต่เนื่องจากหากไม่ได้มีการ login ในการสั่งซื้อ ประวัติการสั่งซื้อจะไม่มีข้อมูล ไม่สามารถตรวจสอบตรงประวัติ และไม่สามารถเลื่อนคิวการจองที่จองไว้ได้ หลังจากจ่ายเงินจะได้รับ email ยืนยันคำสั่งซื้อ และจะได้รับ sms แจ้งตอนใกล้วเวลาถึงคิว การเข้าดูดวงจะเข้าได้ทาง sms ตามเบอร์ที่แจ้งไว้และ link ที่ได้รับทาง email เท่านั้น

ในกรณี login แล้วจองจะทำได้เช่นกัน และเมื่อจองจะมีประวัติการจองอยู่ใน profile ด้วยอีกทางหนึ่ง ถ้า login เข้าจอง จะสามารถเข้าดูดวงตามคิวได้ 3 ทาง คือ sms, email, และเข้าผ่านระบบ profile ที่ login