Q: วิธีการเช็คคิวดูดวงที่จองแล้ว (กรณีตอนซื้อได้ login และไม่ได้ให้เพื่อนจองให้)

ท่านสามารถเช็คข้อมูลเบื้องต้นได้ก่อนว่า

  1. Login ตอนจองหรือไม่ และด้วยวิธีการใด ประวัติการจองจะอยู่ในนั้น
  2. กรณีไม่ได้ login ตอนจองจะไม่มีประวัติ หรือให้เพื่อนจองให้อาจมีประวัติอยู่ใน profile ของเพื่อนแทน ถ้าเพื่อน login ตอนจอง สำหรับลูกดวง

หากผู้ใช้งานจองคิวเรียบร้อย (login ตอนจองคิว) แล้วจะได้รับการแจ้งเตือนไปทาง email และสามารถเข้าดูเช็คคิวที่จองไว้ได้ที่ "รายการจองดูดวง" โดยกดที่ การ์ตูนอวตารด้านบน ทางขวามือ ไปยังเมนู "รายการจองดูดวง" จะขึ้นข้อมูลคิวที่จองไว้