Q: ถึงเวลาดูดวงทำไมปุ่มไม่ขึ้นให้กดเข้าห้อง

ปุ่มเข้าห้องดูดวง จะ active ให้กดตอนใกล้ถึงคิวเวลาประมาณ 5 นาที หากเข้าไปรอล่วงหน้าระบบอาจจะไม่เปลี่ยนขึ้นให้ทันที แนะนำให้ลอง refresh หรือ ออกจากระบบแล้วเข้าใหม่อีกครั้งตอนใกล้เวลา