Q: เข้าห้องแล้วไม่ได้ยิน ไม่เห็นภาพต้องทำอย่างไร
  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดกล้อง เปิดเสียงเรียบร้อย
  2. ตรวจสอบว่าระบบมีขออนุญาตการเปิดเสียง เปิดกล้อง ได้กดตกลงหรือไม่ หากไม่ได้กดให้ออกจากห้องแล้วกลับเข้าใหม่อีกครั้ง