movie-11.png
พัฒนากร
18:03 นาที
(ขาว-ดำ / เสียง)
ภาพยนตร์สารคดีที่กล่าวถึงหน่วยงานพัฒนากรและการเข้ามาพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในชนบท ณ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น