ร่วมบริจาคกับสภากาชาดไทย
สภากาชาดไทย เป็นองค์กรการกุศลระดับชาติดำเนินการเพื่อมนุษยธรรมตามหลักกาชาดสากล เป็นองค์กรที่มีลักษณะเป็นพลวัตและนวัตกรรมมีวิสัยทัศน์ที่จะก้าวไปข้างหน้าสู่ความเป็นเลิศ
และเป็นไปตามคติทัศน์ของสภากาชาดไทยคือ การบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย เพื่อประโยชน์สุขและเป็นที่พึ่งของประชาชน
ยอดบริจาคทั้งหมด
คลิกเพื่อเลือกบริจาคตามภารกิจของสภากาชาดไทย