ร่วมบริจาคกับสภากาชาดไทย
บริจาคเพื่อสนับสนุนการบริจาคโลหิต
การชำระเงิน
ช่องทางการชำระเงิน
บริจาคเพื่อสนับสนุนการบริจาคโลหิต

บริจาคเพื่อสนับสนุนการบริจาคโลหิต

ยอดสุทธิ
฿ 48

บริจาคเพื่อสนับสนุนการบริจาคโลหิต

สภากาชาดไทย ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้มีหน้าที่หลักในการจัดหาโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอ ปลอดภัย และมีคุณภาพสูงสุด จากผู้บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อนำไปใช้รักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ ทั้งในรูปโลหิต ส่วนประกอบโลหิต และผลิตภัณฑ์โลหิต ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการโดยยึดมั่นในนโยบายคุณภาพ คือบริการประทับใจ โลหิตและผลิตภัณฑ์มีคุณภาพได้มาตรฐาน ปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับ

เลือกบริจาคตามภารกิจอื่นของสภากาชาดไทย