ร่วมบริจาคกับสภากาชาดไทย
บริจาคเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การชำระเงิน
ช่องทางการชำระเงิน
สรุปรายการ
  • บริจาคเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยอดสุทธิ
฿ 48

บริจาคเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

สภากาชาดไทยเป็นองค์กรผู้นำด้านอาสาสมัครของประเทศ ด้วยระบบบริหารจัดการอาสาสมัคร
แบบบูรณาการเพื่อให้โอกาสอาสาสมัครของสภากาชาดไทยได้ออกปฏิบัติงานที่เป็นการพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส รวมถึงพระภิกษุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งเพิ่มจำนวนอาสาสมัครที่ผ่านการอบรมตามเกณฑ์ของสภากาชาดไทยเข้าถึงประชาชน และประชาชนได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติงานของอาสาสมัครอย่างทั่วถึง
"อาสาด้วยจิตกุศล บริการเพื่อนมนุษย์"