ร่วมบริจาคกับสภากาชาดไทย
บริจาคเพื่อสนับสนุนงานบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือผู้ประสบภัย
การชำระเงิน
ช่องทางการชำระเงิน
บริจาคเพื่อสนับสนุนงานบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือผู้ประสบภัย

บริจาคเพื่อสนับสนุนงานบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ยอดสุทธิ
฿ 48

บริจาคเพื่อสนับสนุนงานบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือผู้ประสบภัย

สภากาชาดไทยสามารถเข้าถึงผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็ว และให้บริการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยทั่วประเทศ ครอบคลุมทั้งอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ภัยแล้ง และภัยหนาว ผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที โดยการมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน มีการจัดการระบบอาสาสมัครอย่างเป็นระบบ พร้อมจัดทำแผนรับมือ ภัยพิบัติให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อพัฒนาให้เป็นชุมชนต้นแบบพร้อมรับภัยพิบัติอีกด้วย

เลือกบริจาคตามภารกิจอื่นของสภากาชาดไทย