ร่วมบริจาคกับสภากาชาดไทย
บริจาคเพื่อสนับสนุนบริการทางการแพทย์
การชำระเงิน
ช่องทางการชำระเงิน
บริจาคเพื่อสนับสนุนบริการทางการแพทย์

บริจาคเพื่อสนับสนุนบริการทางการแพทย์

ยอดสุทธิ
฿ 48

บริจาคเพื่อสนับสนุนบริการทางการแพทย์

สภากาชาดไทย ให้บริการรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพ สร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคให้แก่ประชาชน
รวมทั้งผู้ด้อยโอกาสให้บริการชีววัตถุและยาปราศจากเชื้อที่มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของ
ผู้ป่วยและปลอดภัยตามมาตรฐานสากล พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางจัดหาและบริการดวงตาและอวัยวะ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลให้กับผู้ป่วยทั่วประเทศจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและบุคลากรด้านสาธารณสุข อีกทั้งผลิตบุคลากรพยาบาลเฉพาะทาง

เลือกบริจาคตามภารกิจอื่นของสภากาชาดไทย